دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

Advance 1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance 2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance 3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance 4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance 5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance 6

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 6

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 7

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

C.A.E 8

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Children1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children6

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children7

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children8

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children9

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children10

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children11

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children12

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children13

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children14

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children15

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Children16

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic 1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic 2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior6

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior7

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior8

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior9

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior10

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior11

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior12

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE 1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE 2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE 3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE 4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

BRIDGE 5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starter4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Elementary4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-inter1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-inter2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-inter3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre-inter4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate 2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Intermediate4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-inter1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-inter2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-inter3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Upper-inter4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE6

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE7

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.2 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.3 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.4 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.5 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.2 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.3 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.4 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.5 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.1 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.2 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.3 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.4 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.5 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.6 (French)

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS A1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS A2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS A3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS A4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS A5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS B1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS B2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS B3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS B4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS C1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS C2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS C3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS C4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish 1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish 2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish 3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish 4

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish 5

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Turkish 6

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic 3

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 12/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 12/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 11/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 11/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 10/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 10/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 9/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 9/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 8/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 8/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 7/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 7/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 6/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 6/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 5/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 5/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 4/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 4/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 3/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 3/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 2/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 2/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 1/2

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Junior 1/1

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

خوشنویسی لاتین

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 8

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.4 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.3 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.2 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.1 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.4 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.3 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.2 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.1 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.4 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.3 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.2 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.4 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.3 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.2 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1 (German)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا اسلامشهر

شبکه های اجتماعی