هانیه اصغری

هانیه اصغری

مشخصات

نام
هانیه
نام خانوادگی
اصغری
Email

مدرس دوره های

0
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4
CH5
CH6
CH7
CH 8
CH 9
CH 10
CH 11
CH 12
T.C 1
T.C 2
T.C 3
T.C 4
T.C 5
T.C 6
T.C 7
T.C 8
T.C 9
T.C 10
T.C 11
T.C 12
ACC 1
ACC 2
ACC 3
ACC 4
ACC 5
ACC 6
ACC 7
ACC 8
ACC 9
ACC 10
ACC 11
ACC 12
ACC 13
ACC 14
ACC 15
ACC 16
Advance 1
Advance 2
Advance 3
Advance 4
Advance 5
Advance 6
ADV 7
ADV 8
IELTS 1
IELTS 2
IELTS 3
IELTS 4
IELTS 5
IELTS 6
IELTS 7
خصوصی
تعیین سطح
FREE
F.C.E 1
F.C.E 2
F.C.E 3
F.C.E 4
F.C.E 5
F.C.E 6
F.C.E 7
C.A.E 1
C.A.E 2
C.A.E 3
C.A.E 4
C.A.E 5
C.A.E 6
C.A.E 7
C.A.E 8
TTC
گفت و شنود 1
گفت و شنود 2
مکالمه جهانگردی 1
مکالمه جهانگردی 2
Children1
Children2
Children3
Children4
Children5
Children6
Children7
Children8
Children9
Children10
Children11
Children12
Children13
Children14
Children15
Children16
Basic 1
Basic 2
Junior1
Junior2
Junior3
Junior4
Junior5
Junior6
Junior7
Junior8
Junior9
Junior10
Junior11
Junior12
BRIDGE 1
BRIDGE 2
BRIDGE 3
BRIDGE 4
BRIDGE 5
Starter1
Starter2
Starter3
Starter4
Elementary1
Elementary2
Elementary3
Elementary4
Pre-inter1
Pre-inter2
Pre-inter3
Pre-inter4
Intermediate1
Intermediate 2
Intermediate3
Intermediate4
Intermediate5
Intermediate6
Intermediate7
Upper-inter1
Upper-inter2
Upper-inter3
Upper-inter4
Upper-inter5
Upper-inter6
Upper-inter7
CPE1
CPE2
CPE3
CPE4
CPE5
آزمون غایبین
CPE6
CPE7
A1.1 (French)
A1.2 (French)
A1.3 (French)
A1.4 (French)
A1.5 (French)
A2.1 (French)
A2.2 (French)
A2.3 (French)
A2.4 (French)
A2.5 (French)
B1.1 (French)
B1.2 (French)
B1.3 (French)
B1.4 (French)
B1.5 (French)
B1.6 (French)
free discussion
صدور مدرک
Pre-Ielts 1
Pre-Ielts 2
Pre-Ielts 3
کارنامه اساتید
Pre-Ielts4
Pre-Ielts 5
IELTS 8
کارگاه تدریس
IELTS 9
TTC-Workshop
Pre-Ielts6
IELTS A1
IELTS A2
IELTS A3
IELTS A4
IELTS A5
IELTS B1
IELTS B2
IELTS B3
IELTS B4
IELTS C1
IELTS C2
IELTS C3
IELTS C4
Turkish 1
Turkish 2
Turkish 3
Turkish 4
Turkish 5
Turkish 6
MOCK
Starter 1 & 2
IELTS PRO 6
IELTS PRO 5
IELTS PRO 4
IELTS PRO 3
IELTS PRO 2
IELTS PRO 1
IELTS CROSS 4
IELTS CROSS 3
IELTS CROSS 2
IELTS CROSS 1
IELTS BASE 4
IELTS BASE 3
IELTS BASE 2
IELTS BASE 1
خوشنویسی لاتین
CPE 8
B2.4 (German)
B2.3 (German)
B2.2 (German)
B2.1 (German)
B1.4 (German)
B1.3 (German)
B1.2 (German)
B1.1 (German)
A2.4 (German)
A2.3 (German)
A2.2 (German)
A2.1 (German)
A1.4 (German)
A1.3 (German)
A1.2 (German)
A1.1 (German)
Junior 9/2
Junior 9/1
Junior 8/2
Junior 8/1
Junior 7/2
Junior 7/1
Junior 6/2
Junior 6/1
Junior 5/2
Junior 5/1
Junior 4/2
Junior 4/1
Junior 3/2
Junior 3/1
Junior 2/2
Junior 2/1
Junior 1/2
Junior 1/1
Basic 3
Junior 12/2
Junior 12/1
Junior 11/2
Junior 11/1
Junior 10/2
Junior 10/1
موسسه فرهنگی آموزشی زبان سرا اسلامشهر

شبکه های اجتماعی